Untitled Document
  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 2 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702067


  -  การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย

   มะลิวรรณ อมตธงไชย

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702066


  -  การใช้สารประกอบทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ของกรดเอริลคาร์บอกซิลิกแล้วทำปฏิกิริยากับเอริลไอโอไดด์เพื่อสังเคราะห์หมู่ไบเอริล

   ประนอม แซ่จึง

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702063


  -  การประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้แบบยืดหยุ่นได้ในระบบจัดการการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน

   วาสนา เหง้าเกษ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11732151


  -  การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนใน แหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11701003


  -  การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิด สีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง

   วินิช พรมอารักษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

         2552A11703027
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงบนลวด นาโนสารกึ่งตัวนำ
   ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0
         2552A11703002
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพริน ชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
   ทินกร แก้วอินทร์
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0
   
     2552A11702086


  -  การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิ สูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702084


  -  การแยกเชื้อแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะ ต่อเชื้อ Vibrio harveyi เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702001


  -  การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสี อินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน

   สุวัฒน์ ผาบจันดา

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702136


  -  การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบ ร้อนในน้ำพุร้อนของประเทศไทย

   สังวาลย์ แก่นโส

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

   
     2552A11702138


  -  ชนิดและปริมาณของประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตพลังงานจากแปลงนาข้าวระบบเกษตรอินทรีย์

   ศันสนีย์ ชวนะกุล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 0

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย