Untitled Document
  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 4 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2551A11702021


  -  ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์

   ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0

   
     2551A11702020


  -  การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อรา

   ชริดา ปุกหุต

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0

   
     2551A11702019


  -  การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนในน้ำพุร้อนของประเทศไทย

   สังวาลย์ แก่นโส

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0

   
     2551A11702052


  -  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1

   วาสนา เหง้าเกษ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0

   
     2551A11702017


  -  การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน

   สุวัฒน์ ผาบจันดา

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0

   
     2551A11702018


  -  พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี

   แก้ว อุดมศิริชาคร

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 148

   
     2551A11701008


  -  การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

   จินตนา เหล่าไพบูลย์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 515850

         2551A11703026
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
   เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 0
         2551A11703027
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
   อนุสรณ์ นิยมพันธ์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 136700
         2551A11703025
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
   จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 255700
   
     2551A11702026


  -  การเปรียบบเทียบความสามารถการรดูดซับ-กำจัดคราบนำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช่เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบนำมัน

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 120900

   
     2551A11702025


  -  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของซิงค์และซิงออกไซด์โดยการกระตุ้นด้วยถ่านกะลามะพร้าว

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 238500

   
     2551A11702023


  -  การประดิษฐ์เชลล์แสงอาทิตย์ย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 286050

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย