Untitled Document
  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 5 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2551A11702051


  -  การผลิตไลเปสโดยแลคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการรประยุกต์ใช้ในการบำบัดนำเสียที่ปนเปือนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 187050

   
     2551A11702005


  -  การพัฒนาวิธีการนำDNAเข้าสู่เซลล์ของแลคติคแอสิดแบคทีเรียโดยการใช้ลูกปัด

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 213700

   
     0001


  -  Simulation of a Solenoid Coil Designed for MRI System

   จิตกร ผลโยญ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 45000

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย