หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554
Date : August 8, 2009, 4:46 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ตามบันทึกข้อความโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ที่ ศธ. 0529.1.4/ว 1615 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2552   แจ้งคณะ/สำนัก/หน่วยงาน  ให้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)  ประจำปีงบประมาณ พ.. 2554  ตามมติคณะรัฐมนตรี  นั้น
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554   ดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง  กำหนดส่งเอกสารเสนอของบประมาณ  ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 ก่อนเวลา 16.00 น.  ทั้งนี้ขอตัดสิทธิ์ข้อเสนอการวิจัยที่เอกสารหลักฐานไม่ครบและส่งล่าช้ากว่ากำหนด  โดยถือตามวันเวลาที่ได้รับเอกสาร
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Link
http://research.sci.ubu.ac.th/Grant/NRCT/nrct54.htm 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus