หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : แจ้งส่งเอกสารเวียนผ่านระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Date : December 23, 2008, 10:47 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้สามารถค้นหาได้ที่ http://www.ubu.ac.th ระบบบริการเครือข่าย E-UBU (ระบบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)  เอกสารเวียนทั่วไป


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 4740_December2320081047am104708_(1)elec_news1.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus