หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : สัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักนักงานพัฒนาวิทยาศาสร์ฯ
Date : December 4, 2013, 3:02 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำแบบมาตรฐานสัญญาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ซึ่งจะใช้สำหรับการให้ทุนอุดหนุนฯ กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดของ สวทช. และได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2556 แล้ว นั้น
ในการนี้ สวทช. ใคร่ขอส่งสำเนาแบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 และสาระสำคัญในสัญญาให้ทุนอุดหนุนฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมกันนี้ใคร่ขอแจ้งวิธีการคำนวณงบประมาณในแต่ละงวดด้วยวิธีใหม่ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 และแบบข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทสนับสนุนหน่วยงานภายนอกหรือร่วมวิจัย (CPMO Research Form Ver.5.0_October 2013) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4
 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5711_December42013302pm150237_(1)เอกสารแนบ 1.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5711_December42013302pm150238_(2)เอกสารแนบ 2.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 5711_December42013302pm150238_(3)เอกสารแนบ 3.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 5711_December42013302pm150238_(4)เอกสารแนบ 4.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus