หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งฃาติ " (NRPM)
Date : December 4, 2013, 3:23 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งฃาติ" (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557 เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งฃาติ" (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 จะจัดเป็นประจำทุกเดือนระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557 จำนวนครั้งละ 39 คน ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง WEBSITE ของระบบ NRPM (http://nrpm.nrct.go.th) โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1959_December42013323pm152311_(1)การใช้งานระบบ NRPM.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1959_December42013323pm152311_(2)กำหนดการ.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus