หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2558
Date : December 4, 2014, 10:51 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยองค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme) ประจำปี 2558 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 20 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมหัวข้อวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสาขา Water sciences 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        1. นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า และประสงค์ที่จะทำงานวิจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคของตน

        2. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยเหลือประเทศของตน ภายหลังได้รับทุนแล้ว

        3. มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ผู้สมัครที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2518 จะไม่ได้รับการพิจารณา)

        4. ดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์จากสถาบันในประเทศ ที่ประสงค์จะทำการวิจัย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากอาจารย์ในสถาบันที่ประสงค์จะทำการวิจัย

        5. ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรี ผู้สมัครจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และนักวิจัยจากทวีปแอฟริกา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        6. มีความรู้ในภาษาที่จะต้องใช้ในระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ 
 http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/by-theme            
 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2959_December420141051am105117_(1)unesco-keizo 2558.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus