หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
Date : January 13, 2015, 3:52 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร(องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรทั้งในเชิงพาณิชย์ สาธารณะและนโยบาย ในปีงบประมาณ2558 สำนักงานฯได้จัดสรรงบประมาณวิจัยแก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยกรอบการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 10 กรอบการวิจัย ดังนี้

1.กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง
2.กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
3.กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง
4.กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์
5.กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดสัตว์เลี้ยง
6.กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
7.กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
8.กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.
9.กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
10.กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน


ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน website ของ สวก. www.arda.or.th  คลิ๊กไอคอน “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2554_January132015352pm155231_(1)ทุน สวก.58.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus