หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Date : January 14, 2015, 12:38 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบทความทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ 


ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ขอให้ส่งบทความให้วิทยากรพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยส่งที่ e-mail: kunmom@gmail.com และมอบหมายให้ นางสาวธันยาภักค์ คมธัชนิธิชยวัศ และ นางสาวอิสรีย์ ณ อุบล เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3035 หรือโทรศัพท์ (ภายใน) หมายเลข 3035


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2554_January1420151238pm123828_(1)เชิญประชุม.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 2554_January1420151238pm123828_(2)กำหนดการประชุมพัฒนาบทความ.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus