หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ"
Date : July 11, 2012, 12:27 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ"ในวัน ที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง Ballroom C อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ท่านใดที่สนใจกรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ นางสาวปัญจีรา ศุภดล โทรศัพท์ 0-4535-3035 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 และหากท่านมีบทความที่จะตีพิมพ์สามารถส่งให้วิทยากรให้ข้อเสนอแนะได้โดยจัด ส่งทางอีเมล์ uburesearch@oup.ubu.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2192_July1120121227pm122732_(1)Papertraining.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus