หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Date : July 4, 2016, 4:09 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ได้แจ้งเวียนประกาศฯ  การเสนอของบประมาณเพื่อการ-วิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

 


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานวิจัยจึงขอแจ้งการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และปฏิทินการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ 2 โดยให้ใช้แบบฟอร์มซึ่งปรับปรุงใหม่  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  M:\5. สำนักงานเลขานุการ\
7. งานวิจัย\Public-งานวิจัย\งานวิจัย\วิจัย 2561
  โดยให้อาจารย์/นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล (ไฟล์สามารถส่งทางอีเมล์ : amornrat.w@ubu.ac.th)  มายังงานวิจัย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559    และกรุณาศึกษารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของงานวิจัยมหาวิทยาลัยที่
http://www.ubu.ac.th/web/research
 คลิก “คลังเอกสาร” คลิก “เสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน”   


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1807_July42016409pm160947_(1)Declare Grant 2017.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1807_July42016409pm160947_(2)calendar 61.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 1807_July42016409pm160947_(3)TemplateResearchProgram-update240659.docx
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 1807_July42016409pm160947_(4)TemplateResearchProject-update240659.docx
ไฟล์ที่แนบมา(5) : 1807_July42016409pm160947_(5)TemplateStandardResearch-update310559.docx

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus