หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
Date : June 14, 2012, 10:34 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอ เชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดย การจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ในเรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"(Sripatum University Conference 2012 : SPUCON12) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน Online ได้ที่ http://eoffice.spu.ac.th/spucon12 ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

 

บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ความยาวไม่เกิน 8-10 หน้า กระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยลงทะเบียนชำระเงินและส่งบทความในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word โดยส่งมาที่ E-mail address: spucon2012@gmail.com  และส่งต้นฉบับ 3 ชุด มายัง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus