หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
Date : June 14, 2012, 10:38 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 8  ขึ้นภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน (Research for Asean Economic Community : AEC) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวที ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

* เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 *

http://research.msu.ac.th/mrc8/index.php 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus