หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6
Date : June 14, 2012, 11:02 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิอาเชียน : การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ” ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี

 

ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานสามารถเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำโดยส่งผลงานผ่านระบบออ นไลน์ได้ที่ http://www.ubu.a.cth/~sme/UBRC6 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus