หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การพัฒนาโลหะอิริเดียมกึ่งอินทรีย์เพื่อใช้เป็นไดโอดเรืองแสงชนิดอินทรีย์
Date : June 14, 2012, 11:13 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

บทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาโลหะอิริเดียมกึ่งอินทรีย์เพื่อใช้เป็นไดโอดเรืองแสงชนิดอินทรีย์

ดย  ดร. รักเกียรติ จิตคติ ภาควิชา่เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์ในวารสารวิทยา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ ปีที่ 1 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9893_June1420121113am111336_(1)ScJ10-p93-100.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus