หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน: ทัศนะทางทฤษฎีต่อกลไกและการเร่งปฏิกิริยา
Date : June 14, 2012, 11:22 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

บทความทางวิชาการเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน: ทัศนะทางทฤษฎีต่อกลไกและการ

เร่งปฏิกิริยา โดย  ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม ภาควิชา่เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์

ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ ปีที่ 1 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2096_June1420121122am112226_(1)ScJ08-p67-81.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus