หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของอินโดล
Date : June 14, 2012, 11:26 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

บทความทางวิชาการเรื่อง การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของอินโดล  ดย  ดร. ทินกร แก้วอินทร์

ภาควิชา่เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ ปีที่ 1 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5683_June1420121126am112626_(1)ScJ12-p108-119.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus