หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : พีชคณิตพัวส์ซอง
Date : June 14, 2012, 11:33 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

บทความทางวิชาการเรื่อง พีชคณิตพัวส์ซอง  ดย ภิพากษ์ จันทร์สุริยะ และ ดร. นงคราญ สระโสม ภาควิชา

คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ ปีที่ 1 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1204_June1420121133am113306_(1)ScJ11-p101-107.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus