หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : อวกาศกลุ่มลี
Date : June 14, 2012, 11:41 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

บทความทางวิชาการเรื่อง อวกาศกลุ่มลี  ดย อาจารย์ศราวุธ แสนการุณ ภาควิชา่คณิตศาสตร์ สถิติ และ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ฉบับพิเศษ ปีที่ 1 (ม.ค. - ธ.ค. 2554)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8892_June1420121141am114150_(1)ScJ07-p60-66.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus