หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย
Date : June 19, 2012, 3:44 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง โดยมีหัวข้อวิจัยหลัก ดังนี้
1. การศึกษาหารูปแบบการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
คุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง
2. การศึกษากลไกการคุ้มครองสิทธิของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

นักวิจัยและผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามประเด็นด้านวิชาการในข้อกำหนดพื้นฐาน (Terms of Reference) และเอกสารโจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ และนำส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ได้ที่

ผศ.ดร.สุวรรณี  อัศวกุลชัย
ชุดโครงการการแก้ไขป้ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-697-6712  โทรสาร 02-932-8308
Email: suwannee_ads@utcc.ac.th, ensak@hotmail.com


ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5603_June192012344pm154436_(1)Prakad-trf.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus