หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : รางวัลการวิจัย ประจำปี 2555
Date : June 6, 2012, 12:21 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์จึงประกาศรางวัลการวิจัย
ประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
๒. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดีเด่น                                           
๓. รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนดีเด่น
๔. รางวัลผลงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9204_June620121221pm122139_(1)Res Awards 55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 9204_June620121221pm122139_(2)Detail_Res_Awards55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 9204_June620121221pm122139_(3)แบบ รว-1ก.docx
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 9204_June620121221pm122139_(4)แบบ รว-1ข.docx
ไฟล์ที่แนบมา(5) : 9204_June620121221pm122139_(5)แบบ รว-1ค.docx
ไฟล์ที่แนบมา(6) : 9204_June620121221pm122139_(6)แบบ รว-1ง.docx

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus