หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ทุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการวิจัย
Date : June 6, 2012, 12:31 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดให้ทุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการวิจัย ดังนี้
เป็นโครงการที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการเพี่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ
๑. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
    ๑.๑ เปนบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
    ๑.๒ ไมอยู่ในระหว่างการลาศึกษาตอ หรือฝึกอบรม ดูงาน เป็นระยะเวลาเวลาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป
    ๑.๓ ไม่เคยเป็นหัวหน้าหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5349_November1120131032am103213_(2)แบบ วจ-1ก_ทุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ.doc
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5349_November1120131032am103213_(1)ประกาศทุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus