หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยระหว่าง AIT กับสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันวิจัยของรัฐ
Date : March 3, 2009, 2:48 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนยาศักยภาพในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันวิจัยของรัฐ โดยได้รับเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐกับอาจารย์ของสถาบัน AIT เพื่อให้เกิดจุดเชื่อมโยงซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมโครงการโดยจัดทำข้อเสนอโครงการอย่างย่อมาในขั้นแรกก่อนตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่แนบ และขอให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่สถาบัน AIT ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552   

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ait.ac.th/news-and-events/2009/annoucements/2008-rtg-joint-research-program-for-visiting-scholars/view


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7799_March32009248pm144806_(1)form_2008_RTG.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus