หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
Date : March 9, 2010, 10:15 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ด้านการเกษตร และหัตถกรรม ในระดับวิสาหกิจ ชุมชน และบุคคล ที่ใช้งานได้จริงและสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

              

ผู้สนใจสามารถขอรับการสนับสนุน โดยเสนอโครงการให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ ทางสำนักงานเป็นผู้กำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ www.most.go.th :ข่าวสารประชาสัมพันธ์)


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2066_March920101015am101551_(1)most2554.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus