หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553
Date : March 9, 2010, 10:33 am  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 โดยกำหนดเงินรางวัลฯ จำแนกเป็น

1. รางวัลรายงานการวิจัย จำแนกเป็น 4 ระดับ คือ
- รางวัลระดับดีเยี่ยม มี 1 รางวัล จำนวนเงิน 150,000 บาท
- รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 80,000 บาท
- รางวัลระดับดี รางวัลละ 50,000 บาท
- รางวัลระดับชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ จำแนกเป็น 4 ระดับ คือ
- รางวัลระดับดีเยี่ยม มี 1 รางวัล จำนวนเงิน 60,000 บาท
- รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 40,000 บาท
- รางวัลระดับดี รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลระดับชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท
พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ

ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยต้องจัดทำรายละเอียดตามแบบที่กำหนดในสำเนาประกาศสำนักงานฯ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 3400_March920101033am103323_(1)00000136.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus