หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ทุน German Academic Exchange Service ประจำปีการศึกษา 2010/2011
Date : May 14, 2009, 7:12 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ทุน DAAD Scholarships 2010/2011 สำหรับหลักสูตร Postgraduate course

The German Academic Exchange Service (DAAD)ให้การสนับสนุนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน เพื่อมุ่งผลิตนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 36 ปี บางหลักสูตร กำหนดที่ไม่เกิน 32 ปี ซึ่งจะต้องดูจากรายละเอียดหลักสูตรวิชาที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และจดหมายแนะนำตัว
- ประวัติส่วนตัว (เขียนด้วยลายมือในรูปแบบ essay)
- ประวัติส่วนตัว (พิมพ์)
- แผนการเรียนหรือการทำวิจัย
- ผลการเรียนปริญญาตรี (รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง)
- จดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่ทำงานแล้ว)
- จดหมาย Recommendation
- ผลภาษาอังกฤษ TOEFL-Test (min. 550 points) or IELTS Test (Overall 6.0), สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน จะต้องมีหลักฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันด้วย

กำหนดส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และ Download ใบสมัคร, Cover letter และรายละเอียดหลักสูตรวิชาที่เปิดให้ทุน ได้ที่
http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/06/Stipendienprogramme/DAAD/Thematik/Thematik__200982010__seite.html 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus