หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization
Date : May 26, 2009, 5:25 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization” ระหว่างวันที่  9 12  กรกฎาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ที่ อีเมล์ paitoon@dpu.ac.th หรือ iherd@dpu.ac.th  และผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมกรอกแบบตอบรับฯ ไปยัง  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210  หรืออีเมล์ข้างต้น  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.dpu.ac.th/iherd/ 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus