หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัย "ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553
Date : May 26, 2009, 6:25 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัย "ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553" เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเทิดพระ เกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่นมายัง งานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งต่อไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://navamin.nrct.go.th/poster.htm


 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus