หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
Date : November 12, 2008, 3:46 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดังนี้
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9372_November122008346pm154614_(1)REB_2551.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus