หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
Date : November 13, 2013, 6:01 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 โดยกรอบดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกอง ทุนสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  ทั้งนี้ สำนักงานฯจะดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่กรอบทิศทางดังกล่าว ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 ซึ่งหากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งความจำนงเบื้องต้นมายัง E-mail: envifund@gmail.com สำนักงานฯจักได้ประสานเรียนเชิญในโอกาสต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2265 6598 ,โทรสาร 0 2265 6588 หรือทางเว็บไซต์ http://www.onep.go.th/index.php


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8823_November132013601pm180155_(1)envifund.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus