หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
Date : November 13, 2013, 6:25 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System)


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Reposition : TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัย สนับสนุนการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ ทั้งนี้ วช.เห็นควรจัดสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) ขึ้นในภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดให้มีการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และประโยชน์ของระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จแก่หน่วยงาน และนักวิจัยในภูมิภาค รวมทั้งการขยายผลเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และเชิญชวนหน่วยงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านและผุ้สนใจเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านที่สนใจกรุณากรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม และส่งกลับที่ วช. ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556


โทร. 02-561-2445 ต่อ 353. 570

 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5459_November132013625pm182520_(1)แบบตอบรับ.jpg

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus