หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การประชุม Hope Meeting ครั้งที่ 6 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Date : October 10, 2013, 1:53 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 6 จำนวน 1 คน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11- 15 มี.ค. 2557 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยขอความกรุณาเสนอชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

 

สถานที่ติดต่อรายละเอียด และส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

ภารกิจต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๓
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๔๙

หรือสามารถดูรายละเอียดใน Website: http://www.nrct.go.th


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 9960_October102013153pm135312_(1)6th HOPE Meeting with Nobel Laureates.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 9960_October102013153pm135312_(2)Application Form for 6th HOPE Meeting.doc
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 9960_October102013153pm135312_(3)Instruction on the Application.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 9960_October102013153pm135312_(4)หนังสือเชิญฯ.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(5) : 9960_October102013153pm135312_(5)แบบนำส่งหนังสือเพื่อเสนอชื่อนักศึกษา.doc
ไฟล์ที่แนบมา(6) : 9960_October102013153pm135312_(6)แบบหนังสืออนุญาตจากอธิการบดี .doc
ไฟล์ที่แนบมา(7) : 9960_October102013153pm135312_(7)รายละเอียดและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus