หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญประชุมร่วมกับ สพภ.
Date : October 10, 2013, 5:36 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนา้เ่ศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จะเข้าพบผู้บริหารและนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

 

1. ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนหารือร่วมกับ สพภ. ในวันศุกร์ทีึ่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองบ้านบัว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
2. ประชุม
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สพภ. ในวันศุกร์ทีึ่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก  ณ ห้องรับรองบ้านบัว ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

 

ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โทรศัพท์ 3042 และ 3035 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2556

 


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7962_October102013536pm173642_(1)ประชุมร่วมกับ สพภ..pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus