หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
Date : October 2, 2013, 5:05 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
โดยมีกรอบหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายด้าน เช่น การบริหารจัดการน้ำ ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป็นต้น

หากคณาจารย์ที่มีนักศึกษาที่สอบหัวข้อผ่านแล้ว และงานวิจัยต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โดยเงินทุนสำหรับนักศึกษา ป.โท คือ 1.5 แสน และ ป.เอก คือ 3 แสนบาท และสามารถดำเนินการเสร็จได้ใน 1 ปี (เสร็จก่อนได้และขอขยายเวลาได้) ทั้งนี้ให้นักศึกษานำส่งเอกสาร เช่น หลักฐานการอนุมัติหัวข้อจากมหาวิทยาลัย proposal แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยและงบประมาณ เป็นต้น ผ่านระบบของ วช. ดังไฟล์แนบ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ และสามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ที่นี่


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1823_October22013505pm170534_(1)ประกาศกรอบ.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1823_October22013505pm170534_(2)กรอบหัวข้อการวิจัยทุนบัณฑิต ปี 57_Final.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 1823_October22013505pm170534_(3)เอกสารการขอรับทุน.zip

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus