หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
Date : October 24, 2008, 1:48 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จึงได้กำหนดกรอบประเด็นการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานของงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อรับการพิจารณาทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต้กรอบประเด็นการวิจัยตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามแบบฟอร์ม ม.อบ.วจ.สถาบัน 02 ดาวน์โหลดได้ที่ http://web.ubu.ac.th/~ub-plan/research_institute/res_fund.html พร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่งานวิจัยคณะภายในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus