หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ สกว.
Date : October 24, 2013, 3:34 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมกับสำนักงา่นกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยผู้ที่สนใจโปรดจัดเตรียมเอกสารเชิงหลักการความยาว 3 - 5 หน้า โดยเป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากชุดความรู้ที่มีอยู่แล้ว และต้องการดำเนินการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้การวิจัยครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาีนีได้ ตามกรอบแนวคิด ของโครงการ ABC "เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาจังหวัด โดยอยู่บนฐานโจทย์ของจังหวัดอุบลราชธาีนี สนับสนุนการพัฒนานักวิจัย การวิจัย และขับเคลื่อนกา่รใช้ประโยชน์จากงานวิจัย" 


ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและส่งเอกสารเชิงหลักการมาที่ E-mail: tangjai_n@yahoo.com ภายในวันที่ 4 พ.ย.
 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ โทร. 3042


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8700_October242013334pm153431_(1)เชิญประชุมร่วมกับ สกว..pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus