หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ขอเชิญอบรมการเขียนบทความวิจัย
Date : October 24, 2013, 6:38 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาีนี ได้ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 2395_October242013638pm183827_(1)หนังสือนำ.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 2395_October242013638pm183827_(2)เกณฑ์การเสนอบทความวิจัย.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus