หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
Date : October 25, 2013, 5:09 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2557 ประกอบด้วย 7 กรอบการวิจัย คือ

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง

3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์

4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

6. กรอบการวิจัยสำหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยายผลจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน

7. กรอบการวิจัยอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 – 29 พฤศจิกายน 2556

โดยต้องลงทะเบียนยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัยผ่านระบบ ARDA EPMS ตาม link ต่อไปนี้  http://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 8094_October252013509pm170951_(1)arda_announce57.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 8094_October252013509pm170951_(2)formarda0406255601.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus