หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 2
Date : October 25, 2013, 7:04 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ. 2556 
The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics
2013
วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1317_October252013704pm190409_(1)TMI-NCMedinfo2013.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus