หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ
Date : September 28, 2011, 1:11 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล ดังนั้น  จึงกําหนดการให้ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ ดังนี้
ลักษณะการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการจะตองเปนแบบ Oral Presentation ในประเทศ และเปนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน  “รายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceeding)”  หรือวารสารวิชาการของการประชุมนั้น ในแบบรูปเล่มหรือรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (CD) ที่มีการจัดเรียงการตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ต้องไม่เปนสวนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา คาใชจ่ายที่ให้การสนับสนุนให้ยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของค่าลงทะเบียนเท่านั้น

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7197_September282011111pm131110_(1)ประกาศทุนค่าลงทะเบียนในประเทศ_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 7197_September282011111pm131110_(2)แบบ วจ-1ฉ.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus