หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช
Date : September 28, 2011, 12:42 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานการเขียนบทความทางวิชาการ ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 จึงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ ..... รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 4724_September2820111242pm124209_(1)ประกาศการให้เงินสมนาคุณ_55.pdf

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus