หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในตางประเทศ
Date : September 28, 2011, 2:02 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล ดังนั้น จึงกําหนดการให้ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในตางประเทศ ดังนี้

ลักษณะการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการจะตองเปนแบบ Oral Presentation ในตางประเทศ และเปนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full  Paper) ใน  “รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)” หรือวารสารวิชาการของการประชุมนั้น ในแบบรูปเล่มหรือรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (CD)  ที่มีการจัดเรียงการตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ และไม่เปนสวนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 

คาใชจ่ายที่ให้การสนับสนุนให้ยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวย
๑) คายานพาหนะ
๒) คาลงทะเบียน
๓) คาเชาที่พักในตางประเทศ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7800_September282011202pm140211_(1)ประกาศทุน oral presentation_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 7800_September282011202pm140211_(2)แบบ วจ-1ข.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus