หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Date : September 28, 2011, 2:18 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล   ดังนั้น จึงกําหนดการให้ทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ทั้งนี้บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรระหว่างลาศึกษาต่อ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1471_September282011218pm141852_(1)ประกาศทุนตีพิมพ์_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1471_September282011218pm141852_(2)แบบ วจ-1ค_ตีพิมพ์.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus