หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสายสนับสนุน
Date : September 28, 2011, 2:34 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดให้ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ดังนี้
เป็นโครงการที่มีการศึกษาระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 5282_September282011234pm143434_(1)ประกาศทุนสายสนับสนุน_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 5282_September282011234pm143434_(2)แบบ วจ-1ก.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus