หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
Date : September 28, 2011, 2:36 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้ริเริ่มงานวิจัยสำหรับพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจึงกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ดังนี้
เป็นโครงการที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบของโจทย์ปัญหาในชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการเพี่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่แนบมา(1) : 1314_September282011236pm143653_(1)ประกาศทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น_55.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 1314_September282011236pm143653_(2)แบบ วจ-1ก.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus