หัวข้อข่าว
     
 
หัวข้อข่าว : การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP
Date : September 3, 2015, 6:34 pm  
 
     
 
 
เนื้อหา
ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP เปิดรับข้อเสนอการวิจัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น 

 


ทั้งนี้ หากนักวิจัยท่านใดสนใจ สามารถดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ และจัดส่งไปยัง สกอ. โดยให้ใช้หนังสือนำส่งที่คณะจัดทำให้แนบข้อเสนอโครงการวิจัยนำส่งไปยัง สกอ. โดยตรง เมื่อจัดส่งแล้วขอความกรุณานักวิจัยแจ้งให้คณะทราบ เพื่อคณะจะได้รวบรวมรายชื่อโครงการที่เสนอของบประมาณจาก สกอ. 
แจ้งให้กับสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ทราบเพื่อประสานงานต่อไป 

ไฟล์ที่แนบมา(1) : 7174_September32015642pm184245_(1)ส.ว236_ม.อุบลราชธานี.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(2) : 7174_September32015642pm184245_(2)คำชี้แจง ว1ด.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(3) : 7174_September32015642pm184245_(3)ปฏิทินการดำเนินงาน.pdf
ไฟล์ที่แนบมา(4) : 7174_September32015642pm184245_(4)แบบฟอร์ม 1_ว1ด-1.doc
ไฟล์ที่แนบมา(5) : 7174_September32015642pm184245_(5)แบบฟอร์ม 2_20U.docx
ไฟล์ที่แนบมา(6) : 7174_September32015642pm184245_(6)แบบฟอร์ม 3.doc
ไฟล์ที่แนบมา(7) : 7174_September32015642pm184245_(7)แบบฟอร์ม 4.docx
ไฟล์ที่แนบมา(8) : 7174_September32015642pm184245_(8)หนังสือนำส่งโครงการวิจัยให้ สกอ.59.doc

 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus