หน้า 3 จาก  3 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในตางประเทศ
 
 September 28, 2011, 2:02 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ
 
 September 28, 2011, 1:11 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
 September 28, 2011, 12:54 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช
 
 September 28, 2011, 12:42 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    รศ.ดร. วินิช พรมอารักษได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
 
 March 12, 2009, 10:15 am   ประกาศ/คำสั่ง
    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
 
 November 12, 2008, 3:46 pm   ประกาศ/คำสั่ง

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus