หน้า 7 จาก  10 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    ทุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการวิจัย
 
 June 6, 2012, 12:31 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    รางวัลการวิจัย ประจำปี 2555
 
 June 6, 2012, 12:21 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่
 
 September 28, 2011, 2:40 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
 
 September 28, 2011, 2:36 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสายสนับสนุน
 
 September 28, 2011, 2:34 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 
 September 28, 2011, 2:18 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในตางประเทศ
 
 September 28, 2011, 2:02 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ
 
 September 28, 2011, 1:11 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
 September 28, 2011, 12:54 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช
 
 September 28, 2011, 12:42 pm   ประกาศ/คำสั่ง

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus