หน้า 1 จาก  3 
 ข่าวทั้งหมด
Next ข่าวประชาสัมพันธ์ Next ประกาศ/คำสั่ง Next บทความ/สาระ

หัวข้อข่าว
วันที่ลงข่าว
ประเภทของข่าว
    ประกาศ มอบ. เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
 
 July 21, 2015, 11:29 am   ประกาศ/คำสั่ง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 November 20, 2014, 2:40 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2327/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 November 20, 2014, 2:36 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 September 22, 2014, 11:22 am   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 September 22, 2014, 11:05 am   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
 
 October 2, 2013, 5:56 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 
 October 2, 2013, 5:52 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 
 October 2, 2013, 5:47 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ
 
 October 2, 2013, 5:45 pm   ประกาศ/คำสั่ง
    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสายสนับสนุน
 
 October 2, 2013, 5:42 pm   ประกาศ/คำสั่ง

หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] หน้าสุดท้าย 
 
 
Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus